افزایش کلینیک های استفاده کننده از دستاوردهای تحقیقات سلول های بنیادین

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تعداد کلینیک هایی که در آمریکا محصولات حاصل از پژوهش های سلول های بنیادین را بکار گرفته اند،به بیش از یکصد و هفتاد شعبه بالغ شده است.تا پنج سال پیش، تنها چند واحد از این درمانگاه ها در آمریکا وجود داشت، و در حال حاضر بسیاری از آنها از جانب بخش خصوصی حمایت و اداره می شوند.