گزارش آزادی های مذهبی آمریکا: قوانین مجازات کفرگویی و ارتداد یک مشکل عمده است

21 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در زمانیکه افراطگرائی خشونت بار خطری روزافزون برای آزادی دینی است گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد آزادی دینی بین المللی در سال ۲۰۱۵ قوانین کفرگوئی و ارتداد را یک مشکل عمده قلمداد میکند. گزارش گیتا آرین