فیلم «یاغی: داستانی از جنگ ستارگان»

25 آذر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

قهرمان این فیلم که در مجموعه «جنگ ستارگان» شماره اپیزود ندارد و به صورت داستانی قائم به ذات عرضه شده، «جین» دختر جوانی است که در میان شورشیان بزرگ شده است. آنها او را از زندان امپراتوری نجات میدهند تا با کمک افسر شورشی با بازی «دیهگو لونا» رهبری قیام جدیدی علیه امپراتوری را برعهده بگیرد.