صدای مردم: نگاهی به عواقب خطرناک بحران آب در ایران

04 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

عواقب خطرناک بحران آب در ایران، مهمترین موضوعی بود که بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا دیشب در تماس های مستقیم شان با این برنامه در میان گذاشتند