صدای مردم: نگاهی به عواقب خطرناک بحران آب در ایران

04 خرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

عواقب خطرناک بحران آب در ایران، مهمترین موضوعی بود که بینندگان برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا دیشب در تماس های مستقیم شان با این برنامه در میان گذاشتند