سرطان پوست - VOA Tek

28 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پوست در بقای انسان اهمیتی حیاتی دارد و به شکل خاصی پیچیده و ظریف است. ولی غالبا به نظر می‌رسد که ما پوست – و علائمی را که برای حفاظت از آن دریافت می‌کنیم – نادیده می‌گیریم. این برنامه به سرطان پوست اختصاص دارد.