سرمایه - روند بهبود اقتصاد ایران بعد از لغو تحریمها

27 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک جهانی می گوید با لغو تحریم ها، تغییرات مهمی در درون اقتصاد ایران ایجاد می شود و روند بهبود اقتصاد این کشور سرعت می گیرد.