سرمایه - رقابت کشورها بر سر بازار ایران

02 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

رقابت کشورهایی مانند چین و روسیه و نیز آمریکا و اروپا بر سر تصاحب بازار ایران از مدتی پیش آغاز شده و با لغو احتمالی تحریم ها شدت خواهد گرفت.