سرمایه - مشکلات چندگانگی قیمت ارز در ایران

01 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دوگانگی و چندگانگی قیمت ارز در ایران مشکلات زیادی برای اقتصاد ایران به دنبال داشته و زمینه ساز سودجویی و واسطه گری های فراوانی شده است.