سرمایه - امیدواری ها پس از توافق هسته ای

30 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

بسیاری امیدوارند پس از توافق هسته ای، صنایع و کارخانه های ایران بر کیفیت و میزان تولید خود بیافزایند.