سقط جنین در ایران

29 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

میزان سقط جنین های غیرقانونی در ایران رو به افزایش دارد و بر تعداد کلینیک هایی که به طور روزانه در قبال مبالغ نجومی به این کار می پردازند افزوده می شود. به نظر شما چه میزان از این سقط جنین ها به واسطه عدم تطابق عرف مردم با قانون است؟ آیا تا به حال شما یا همسرتان سقط جنین کرده است؟ چرا؟