گزارش ورزشی | روسای بازنشسته فدراسیون ها و جنگ قدرت

10 مرداد 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سجاد امیدی، خبرنگار ورزشی با اشاره به الزام تصویب نهایی شورای نگهبان برای اجرایی شدن قانون منع کار بازنشسته ها توسط وزارت ورزش، از جنگ قدرت میان معاونان وزارت و روسای فدراسیونهایی غیر همسو خبر داد.