حضور پادشاه در نمایش اتحاد مردم اسپانیا علیه تروریسم

05 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

صدها هزار نفر در بارسلون اسپانیا با شرکت در یک راهپیمایی، نمایشی از اتحاد ملی در مقابل حملات تروریستی اخیر آن کشور بر پاساختند. حضور پادشاه اسپانیا در این راهپیمایی در میان مردم، رویدادی چشمگیر بود.