ارائه اولین کارت بانکی هوشمند به شکل مچبند از سوی بانک اسپانیایی

05 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پس از آزمایشهای مختلف در تابستان ؛ یک بانک اسپانیایی اولین کارت بانکی هوشمند را که به شکل مچبند استفاده می شود ، به مشتریان خود ارائه کرده است.