رنگ آبی آرام بخش است

14 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تابحال به تاثیرِ رنگ ها برایِ برطرف کردنِ تاثیراتِ منفیِ استرس فکر کرده بودید؟ تیمی از دانشمندانِ اسپانیایی اخیرا اعلام کرده اند که رنگ آبی آرام بخش است.