دولت اسپانیا می‌گوید واکسیناسیون کرونا را از ژانویه آغاز می‌کند

05 آذر 1399