اسپایس اکس با ۱۲ هزار ماهواره در فضا به دنبال اینترنت پر سرعت در جهان است

19 خرداد 1399