رئیس جمهوری آفریقای جنوبی رای اعتماد دوباره گرفت و از خطر برکناری گریخت

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جاکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی پس از آنکه روز گذشته از پارلمان کشوررای اعتماد گرفت با چالش بزرگ ایجاد وحدت درکشور رو به روست. جاکوب زوما کنگره ملی آفریقا حزب حاکم را حزب اکثریت وحزبی یکپارچه خواند و مورد تحسین قرار داد.