ربات های اجتماعی

01 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ربات های صنعتی در بسیاری از کشور های جهان در کارخانه ها و منازلدر حال خدمتند. دانشمندان می گویند در چند سال آینده ما شاهد ربات های اجتماعی خواهیم بود ربات هایی که می توانند با انسان ارتباط برقرار کنند.