رسانه های اجتماعی ادارات دولتی را دگرگون می‌کنند

30 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رسانه‌های اجتماعی در حال دگرگونی طرز کار ادارات پليس و ساير دواير دولتی‌اند. در حالی‌که رسانه‌های جديد می‌توانند رفتار پليس را زير نظر بگيرند يا در شاهراه‌های شلوغ از حرکت ترافيک اطمينان حاصل کنند، استفاده از آن‌ها بطور روزافزونی زير سوال می‌رود.