سنتکام: بمب افکن های اعزامی آمریکا به خاورمیانه در پایگاه هوایی آمریکا در قطر مستقر شدند

20 اردیبهشت 1398