تمایل ادوارد اسنودن به بازگشت به آمریکا

09 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

سخنگوی کاخ سفید می گوید ادوارد اسنودن، پیمانکار پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا که اسرار محرمانه دولت را در اختیار رسانه ها قرار داد، به هیچوجه مورد بخشودگی قرار نخواهد گرفت.