صندوق بین المللی پول: ایران اصلاحات اقتصادی کند

21 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

صندوق بین المللی پول از مقام های ایران خواسته است در راستای کاهش نرخ تورم و اصلاحات اقتصادی درکشور گام بردارند. میزان تورم در ایران حدود ۴۰ درصد است . اين رقم هفت برابر متوسط ِ نرخ تورم كشورهای درحال توسعه و 14 برابر متوسط ِ نرخ تورم جهانی است.