سخنرانی اوباما، براون و سارکوزی در باره برنامه اتمی ايران

14 مهر 1388