سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن: دست دوستی ما همواره به سوی مردم ایران دراز است

24 اردیبهشت 1398