هشت ساعت کار روزانه بخصوص با کامپیوتر می تواند موجب مرگ زودرس شود

10 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در بسیاری از کشورها یک روز کاری معمولاً هشت ساعت است. البته این عدد ممکن است به تناسب کار بیشتر هم شود. تحقیقات نشان می دهد که این هشت ساعت کار به ویژه اگر کار با کامپیوتر باشد می تواند سبب مرگ زودرس شود.