شیوه صحیح معرفی کشور و فرهنگ خود به غیر ایرانیان

07 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برای معرفی فرهنگ خود به شهروندان دیگر کشورها چه می کنید؟