شطرنج | رویدادهای اعتراضی ایران؛ صدای آزادیخواهانۀ یک ملّت

30 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نگاهی دقیق به اعتراضات مردمی ایران، سرکوب حکومتی و قطع کامل اینترنت در ایران، در این ویژه برنامه شطرنج.