شطرنج | نقش و اهمیت اروپا در روابط بین ایران و آمریکا

16 شهریور 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.