شطرنج | میزگرد بررسی بحران مدیریت در ایران و راهکارهای برون رفت از آن

20 فروردین 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ميزگردى درباره مسايل ايران، سياست، اقتصاد، حقوق بشر، فرهنگ، در جستجوى راه حل براى ايران امروز و فردا.