شستشوی مغزی کودکان در ایران

25 خرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هرچه دامنه آگاهی انسانها نسبت به خود و سپس به دنیای پیرامون بیشتر می شود، دستیابی به اندیشه های نوین تربیت کودکان و نوجوانان هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار می گردد. در مقابل سیستم هایی هستند که معتقدند تربیت نوین، تربیتی است که در آن کودک پرسشگر، منتقد و منطقی تربيت می شود.