شرکت‌های نوپا - پیتزافروشی محلی

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک پیتزافروشی محلی و یک شرکت تولید کیف های دستی متفاوت آشنا می شویم.