شرکت های نوپا – زندانیان و آبمیوه‌های ارگانیک

03 اردیبهشت 1399
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در این برنامه با یک شرکت تولید آبمیوه های ارگانیک و یک موسسه ارتباط زندانیان با خانواده آشنا می شویم.