شرایط متفاوت کارزارهای انتخاباتی آمریکا در شرایط انزوای اجتماعی و شیوع کرونا

16 فروردین 1399