حقوق بین الملل از خشونت و قصاص بدور است

17 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورا مکارمی -  پژوهشگر مرکز تحقیقات ملی فرانسه: کسانی که از جنبه حقوق بین الملل پرونده کشتار ۶۷ را پیگیری می کنند نمی توانند از قصاص و خشونت سخن بگویند. سخن آنان رسیدگی به ماجرا و روشن شدن آن است.