لرزش ملایم، جایگزی خوبی برای فعالیت های ورزش

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره مجله تخصصی غدد داخلی منتشر شده است، نشان می دهد که لرزش های عمدی و با شدت متوسط تا ملایم می تواند جایگزین مناسبی برای فعالیت های ورزشی باشد. گزارش شیده رضایی