لرزش ملایم، جایگزی خوبی برای فعالیت های ورزش

26 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره مجله تخصصی غدد داخلی منتشر شده است، نشان می دهد که لرزش های عمدی و با شدت متوسط تا ملایم می تواند جایگزین مناسبی برای فعالیت های ورزشی باشد. گزارش شیده رضایی