پرتو نگاری با اشعه گاما به تشخیص زودرس سرطان پستان کمک می کند

25 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با پیشرفت مرحله نهایی پژوهش بالینی، پزشکان مایو کلینیک در آمریکا می گویند دقت و حساسیت MBI یا تصویر برداری مولکولی از پستان، در تشخیص تومور، ۴ برابر بیش از ماموگرافی ساده است و توصیه می کنند تا برای بعضی از بیماران استفاده شود. گزارش شیده رضایی