غذاهای خوشمزه ایران و رژیم جدید غذایی

05 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایران، رییس دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت می گوید، این دفتر، هرم غذایی ایران را با استفاده از رهنمودهای غذایی ایرانی تدوین کرده است. این هرم و دستورالعمل های غذایی مرتبط با آن، برای رسیدن به اهداف برنامه ی امسال هفته جهانی سلامت، یعنی "ایمنی غذا از مزرعه تا سفره" تهیه و تدوین شده است.