تابوشکنی وزارت بهداشت در کنترل انتقال جنسی ایدز در ایران

01 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با برگزاری کنفرانس بین المللی ایدز در دوربان، در ایران دکتر علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت، در نشست مشترک با نماینده سازمان جهانی بهداشت، از ایجاد مراکز خدمات بهداشتی برای زنان تن فروش با هدف کنترل ایدز خبر داد. گزارش شیده رضایی