برای دوری از آلزایمر، نزدیک بزرگراهها زندگی نکنید

16 دی 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در نخستین شماره سال ۲۰۱۷ مجله لنست منتشر شده نشان می دهد زندگی در نزدیک بزرگراه ها و محله های پر ترافیک، خطر بروز دمانس یا زوال ذهن و آلزایمر را ۷ درصد افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی