هر که هوشش بیش، عمرش بیشتر

09 تیر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره بریتیش مدیکال ژورنال منتشر شده است، نشان می دهد، کودکانی که بهره هوشی بالاتر دارند، بیشتر عمر می کنند. گزارش شیده رضایی