کم خوابی در میان زنان ۴۰ تا ۵۹ ساله شایع است

17 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک بررسی تازه توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا موسوم به «سی دی سی» نشان می دهد، از هر سه زن ۴۰ تا ۵۹ ساله یک نفر شان، ۴ شب در هفته کم یا بسیار بد و منقطع می خوابند. گزارش شیده رضایی