مرگ به خاطر سرطان در ۲۵ سال گذشته یک‌چهارم کاهش یافت

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش جدید انجمن تحقیقات سرطان آمریکا حاکی از آن است که میزان مرگ های ناشی از سرطان، در ۲۵ سال گذشته، یک چهارم کاهش یافته است. گزارش شیده رضایی