تحقیقات اخیر دانشگاه آکسفورد: نقش ژن پدر در تعیین جنسیت فرزند

25 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه اکسفورد، نشان داده است که علاوه بر کروموزوم های جنسی، (ایکس و ایگرگ) ژن های پدری در تعیین جنسیت جنین همه پستانداران از جمله انسان نقش دارند. به عبارت دیگر نسبت فرزندان دختر و پسر یک خانواده، عمدتأ از سوی پدر به ارث می رسد. گزارش شیده رضایی