فشردن دست و تکسین درد، افسانه یا واقعیت؟

12 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

نتیجه یک تحقیق مشترک در دانشگاه کلرادو و هیفا، نشان می دهد که تسکین درد، همزمان با گرفتن و فشردن دست کسانی که دوست داریم، تلقین و افسانه نیست و ریشه در واقعیت دارد. گزارش شیده رضایی