نور درمانی برای افسردگی

19 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق که در آخرین شماره ژورنال معتبر آمریکن اپیدمیولوژی منتشر شده، نشان می دهد که مواجهه با نور و روشنایی در زمان خواب، احتمال بروز افسردگی و خودکشی را افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی