شناسایی ساختار مولکولی که روند پیر شدن سلول را متوقف می کند

10 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پژوهشگران دانشگاه ساوت وسترن در ایالت یوتای آمریکا، موفق به شناسایی ساختار مولکولی شدند که روند پیر شدن سلول را متوقف می کند. گزارش شیده رضایی