برای مقابله با گرمازدگی چه باید کرد

15 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

همزمان با افزایش کم سابقه دمای هوا در نیمکره شمالی، سی دی سی مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا، تدابیر پیشگیری و مقابله با گرمازدگی را روزآمد و برای عموم منتشر کرد. گزارش شیده رضایی