افزایش طول عمر با مصرف ماهی بییشتر

30 تیر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق بین المللی با مدیریت انیستیوی ملی بهداشت آمریکا، نشان داده است که افزایش مصرف ماهی در سبد غذایی خانوار، میانگین طول عمر افراد را به میزان قابل توجهی (حدود بیست درصد) افزایش می دهد. گزارش شیده رضایی