بازآموزی پزشکان و کنترل نسخه ها ضامن کاهش شیوع اعتیاد

22 خرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه کرنل آمریکا نشان داده است که برگزاری دوره های بازآموزی مداوم و نظارت و بازبینی نسخه های پزشکان، تجویز مسکن های تخدیری و رواج اعتیاد به این فرآورده ها را ۳۰ درصد کاهش می دهد. گزارش شیده رضایی