کنفرانس بین المللی ایدز با هدف گذاری پایان اپیدمی این بیماری خاتمه یافت

02 مرداد 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کنفرانس بین المللی ایدز در دوربان آفریقای جنوبی با هدف پایان بخشیدن به اپیدمی ایدز تا سال ۲۰۳۰ پایان یافت. در پایان این ۵ روز رئیس جامعه بین المللی ایدز از کشورها خواست که منابع مالی برای دست یابی به هدف ۹۰-۹۰-۹۰ برنامه مشترک ایدز سازمان ملل متحد در زمینه ایدز را افزایش دهند. گزارش شیده رضایی